top of page

〈詩經 · 周南 · 關雎〉丨中文sba/閱讀報告/讀後感/文學賞析/詩詞


〈詩經 · 周南 · 關雎〉丨中文sba/閱讀報告/讀後感/文學賞析/詩詞

關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

參差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,輾轉反側。

參差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

參差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,鐘鼓樂之。


〈周南 · 關雎〉是《詩經》國風中第一首詩,可見其在古人心目中的地位之重。本篇是一首講述男女愛情的詩作,歷代對於此篇有海量的解讀、註釋。詩的開端用雎鳩這種雌雄常在一起的鳥起興,引起下文所寫男子的對心目中的佳人的愛慕之情。


〈毛詩正義〉:「〈關雎〉,后妃之德也,風之始也,所以風天下而正夫婦也。」與一般對於愛情詩的解讀不同,〈毛詩正義〉認為〈關雎〉的內容主要是用以教化人民,矯正天下夫妻之道。〈關雎〉所描述的「窈窕淑女」是指當時後宮的妃嬪,詩中描述「君子好逑」,意思不止君子因淑女的美貌而去追求,而還有被淑女高尚的德行深深吸引才去追求她。


〈毛詩正義〉對於「風」的詮釋為「上以風化下,下以風刺上。」,是政治教化的一種工具。於〈關雎〉這首愛情詩也同樣如此。〈毛詩大序〉言:「〈周南〉、〈召南〉,正始之道,王化之基。是以〈關雎〉樂得淑女,以配君子,憂在進賢,不淫其色;哀窈窕,思賢才,而無傷善之心焉。是〈關雎〉之義也。」即指〈周南〉、〈召南〉是王道教化的基礎。〈關雎〉是讚美擁有高尚德行的女子能夠匹配君子。君子在詩中憂慮的是如何選拔賢才,並非思念淑女;憐愛淑女的同時也思念賢才。因此此詩重在教化人們應該學習淑女的德行,勸諫君子重用人才,並非簡單的愛情詩。


朱熹的〈詩集傳〉在〈毛詩正義〉的基礎上,對於〈關雎〉的註釋有進一步的補充,令整首詩變得更清晰。朱熹言:「淑,善也。女者,未嫁之稱。蓋指文王之妃大姒為處子時而言也。君子,則指文王也。」朱熹把詩中的模糊的「君子」和「淑女」具體化成周文王和太姒。對於太姒,朱熹認為她是德行高尚的「聖女」,與有聖德的周文王十分匹配,與〈毛詩〉中讚美淑女和君子匹配一致。


既然文王與太姒已在一起,那麼戀而不得導致「求之不得,寤寐思服」、「悠哉悠哉,輾轉反側」自然不成立。朱熹對此作出解釋:「蓋此人此德,世不常有。求之不得,則無以配君子,而成其內治之美。故其憂患之深,不能自已至於如此也。」即「輾轉反側」,其實是淑女擔心自己的德行配不上文王的「聖德」,因此深深憂慮。這一方面說明了文王擁有崇高的品德,但同時透過淑女自己的思考,反映出自己的德行也不俗,才會想到自己的德行與文王是否匹配。這與〈毛詩正義〉也互相照應,顯出此詩重點在於教化人民「正夫妻」之道,繼而推崇至夫妻的品德與禮法是維持社會秩序的穩定。 中學補習課程查詢 whatsapp:5421 1839

更多文章: https://www.instagram.com/ltchinese.stardygram/


#學思中文

#詩經

#生活中文

#文學

bottom of page